Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc- Tôn giáo

Bình Phước: Đồng bào Công giáo tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thanh Liêm - Văn Thuận - 19:48, 02/12/2022

Ngày 2/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ra mắt ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước
Ra mắt ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước

Đại hội với chủ đề “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, là dịp để tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Phước khóa VI để lãnh đạo phong trào yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội toàn quốc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước hiện có 3 giáo hạt, 102 cơ sở tôn giáo, 11 cộng đoàn dòng tu với 107.499 giáo dân. 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đã bám sát tôn chỉ mục đích, đường hướng hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, hướng dẫn đồng bào Công giáo hướng về cộng đồng dân cư, đoàn kết với các tầng lớp Nhân dân, tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nhiệm kỳ qua Ủy ban đã vận động được trên 221 tỷ đồng cho các hoạt động chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, cứu trợ thiên tai… trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng nhìn nhận phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo các địa phương trong tỉnh phát triển chưa đồng đều; công tác sơ, tổng kết, động viên, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa kịp thời…

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, Ủy ban tiếp tục đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền đồng bào Công giáo tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước. Tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục, xây dựng, nhân rộng các mô hình, cộng đồng đồng bào Công giáo thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Đại hội đã hiệp thương thống nhất 73 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước khóa VI; 7 Ủy viên Ban Thường trực; hiệp thương cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; giới thiệu 3 đại biểu tham gia Ủy viên Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dịp này, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; UBND tỉnh Bình Phước tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân có nhiều đóng góp, thành tích trong công tác tôn giáo nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bình Phước hiện có 41 thành phần dân tộc, trong đó 40 thành phần DTTS, với gần 201.500 người, chiếm 19,67% dân số toàn tỉnh. Trên địa bàn tỉnh hiện có 9 tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân với 371 cơ sở tôn giáo và hơn 243.000 tín đồ, chiếm trên 24% dân số toàn tỉnh.