Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã giai đoạn 2021-2030

Ngọc Ánh - 17:25, 27/01/2021

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo vừa ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Sẽ có nhiều mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với các chuỗi giá trị tại vùng DTTS và miền núi được đầu tư, hỗ trợ về nguồn lực trong giai đoạn 2021-2030
Sẽ có nhiều mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với các chuỗi giá trị tại vùng DTTS và miền núi được đầu tư, hỗ trợ về nguồn lực trong giai đoạn 2021-2030

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Theo Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 14 đã phê duyệt về chủ trương đầu tư Chương trình), Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan về 4 nội dung cơ bản gồm:

Phối hợp trong công tác nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Chính phủ xây dựng các chính sách nhằm phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền núi.

Phối hợp trong công tác thông tin tuyên truyền, vận động bà con ở vùng DTTS và miền núi phát triển kinh tế tập thể.

Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thành viên HTX và người lao động trong vùng DTTS và miền núi.

Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án, đề án của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình 120) thuộc nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc.

HTX Dệt thổ cẩm Mường Chang thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang
Các thành viên của HTX Dệt thổ cẩm Mường Chang thôn Chang, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trình diễn các công đoạn sản xuất vải thổ cẩm

Về nội dung phối hợp triển khai Chương trình 120 giữa hai cơ quan sẽ được chia thành 2 giai đoạn gồm (giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030).

Giai đoạn 2021-2025, sẽ triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như: Thành lập mới các HTX vùng DTTS và miền núi; Xây dựng các HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với các chuỗi giá trị; Xây dựng các trung tâm thương mại và hỗ trợ HTX tại các vùng chuyên canh sản phẩm chủ lực quy mô lớn; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế tập thể, HTX; Xây dựng sàn giao dịch điện tử phục vụ tuyên truyền; Thực hiện chuyển đổi số đối với khu vực kinh tế tập thể, HTX vùng DTTS và miền núi; Đào tạo nghề cho đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất; Chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030"…

Giai đoạn 2026 - 2030, Ủy ban Dân tộc báo cáo, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Liên minh HTX Việt Nam tham gia một số Dự án thành phần thuộc Chương trình 120.

Về tổ chức thực hiện, hằng năm, Ủy ban Dân tộc và Liên minh HTX Việt Nam phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể về từng nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn và nguồn lực để triển khai thực hiện. Định kỳ hằng năm và kết thúc mỗi giai đoạn sẽ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện Chương trình phối hợp để làm cơ sở cho giai đoạn tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Nỗ lực để không còn ai bị bỏ lại phía sau

Thanh Hóa: Nỗ lực để không còn ai bị bỏ lại phía sau

Ngày 21-3-2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND “Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định tập trung giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.