Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số

PV - 09:39, 11/12/2020

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo đến đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ cùng với huy động nhiều nguồn lực đầu tư đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội khu vực này.

Không ngừng chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số
Tin cùng chuyên mục
Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số

Quảng Trị: Quan tâm, trọng dụng nguồn nhân lực cán bộ người dân tộc thiểu số

Quảng Trị hiện có 13,3% dân số là người DTTS. Trong nhiều năm qua, địa phương luôn quan tâm, trọng dụng, ưu tiên tuyển dụng nhân lực người DTTS vào công tác trong bộ máy chính trị. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS làm việc trong cơ quan hành chính công ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng.