Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Sóc Trăng: Nâng cao hiểu biết cho người dân về bảo vệ chủ quyền biên giới

Văn Long - Như Tâm - 08:16, 16/11/2023

Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã tích cực tuyên truyền nhiều nhiều nội dung, kiến thức pháp luật đến với người dân, đặc biệt là vùng đồng bào Khmer. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong về nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân chấp hành các quy định pháp luật của Nhà nước, tích cực chung tay cùng với các đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng, xây dựng quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

BĐBP tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến sinh ku vực biên giới biển tỉnh
BĐBP tỉnh Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền, đưa kiến thức pháp luật đến các em học sinh ở khu vực biên giới biển

Đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào

Sóc Trăng là tỉnh nằm ở cuối lưu vực sông Hậu, có bờ biển dài hơn 72km, vùng biển rộng khoảng 30.000 km2, trong đó khu vực biên giới biển rộng khoảng 6.200km2, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh cũng như phát triển kinh tế- xã hội. 

Đặc biệt, người dân sinh sống khu vực ven biển từ huyện Cù Lao Dung đến TX.Vĩnh Châu, đa phần là đồng bào Khmer, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống còn nhiều khó khăn. Do đó, việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia luôn được BĐBP tỉnh chú trọng thực hiện trong những năm qua. Đặc biệt, năm 2023, BĐBP tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đưa chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào DTTS khu vực biên giới (KVBG).

Kết quả, đã tổ chức tuyên truyền được 24 cuộc có 3.032 lượt người dự nghe, nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc trên địa bàn chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về dân tộc; các chủ trương của địa phương và Hiệp định quy định biên giới; Tuyên truyền, giáo dục quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chống âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá ta.

Trung tá Phạm Nguyễn Thế Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết, chúng tôi tập trung vào một số nội dung như: Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị định 71/2015/NĐ -CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị 28/CT-TTG ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác vùng đồng bào dân tộc Khmer”.

Đồng thời, lực lượng chú trọng tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng...

Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tham gia cùng BĐBP tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng tham gia cùng BĐBP tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Xây dựng thế trận an ninh Nhân dân KVBG

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, “các tuyên truyền viên” quân hàm xanh đã chú trọng đổi mới về hình thức, phương pháp. Ngoài tổ chức tuyên truyền tập trung theo truyền thống,  còn tổ chức tuyên truyền thông qua hình thức sân khấu hóa; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các hoạt động của đồng bào nhân các dịp lễ, tết cổ truyền; tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng cá nhân, hộ gia đình; lồng ghép qua các buổi sinh hoạt, họp lệ của các tổ chức đảng, đoàn thể và tranh thủ các vị chức sắc có uy tín trong dân tộc, tôn giáo…Nội dung tuyên truyền phù hợp phong tục, tập quán, nhận thức của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Ông Thạch Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng ghi nhận, qua công tác tuyên truyền, đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc xây dựng phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc; hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, từ đó nêu cao ý thức cảnh giác tích cực tham gia phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Điển hình như từ ngày 01 đến 3/11, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, tổ chức Hội nghị Tuyên truyền trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại trên KVBG biển, có khoảng 700 đại biểu, là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, Nhân dân thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và huyện Cù Lao Dung tham gia.

Với nhiều hoạt động, hình thức trong tuyên truyền, vận động các cán bộ, Nhân dân địa phương và các ngành, các lực lượng cũng đã hiểu rõ hơn về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh Nhân dân ở khu vực biên giới. 

Từ các phong trào hoạt động, các tầng lớp Nhân dân cũng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hành vi, hoạt động vi phạm quy chế biên giới, vi phạm chủ quyền an ninh vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới biển của tỉnh Sóc Trăng.