Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Thái Nguyên: Truyền thông nâng cao nhận thức giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Trí Phương - 06:59, 01/12/2023

Trong 3 ngày (29/11 đến 1/12), Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tổ chức các hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023.

Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
Hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

Tham dự các hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS và miền núi có tổng số 250 đại biểu, là công chức làm công tác dân tộc; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở cấp tỉnh, huyện, cấp xã; phó bí thư đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn vùng DTTS và miền núi trong tỉnh Thái Nguyên.

Tại đây, các đại biểu được tìm hiểu các nội dung như: Kiến thức pháp luật; phương pháp, kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân, dân số, gia đình; kỹ năng tuyên truyền nhằm hạn chế, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng DTTS và miền núi; lồng ghép sử dụng phim tài liệu, tiểu phẩm của Ủy ban Dân tộc để tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…

Ngoài ra, các học viên còn được đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức về truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật cho người dân trên địa bàn.