Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

Minh Thu - 20:22, 11/10/2021

Ngày 11/10/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng, Chủ nhệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2021-2025
Bộ trưởng, Chủ nhệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2021-2025

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh; Y Thông; các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phùng Khánh Tài; đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Trong thời gian qua, hai cơ quan đã luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, gắn với việc vận động đồng bào DTTS thực hiện chính sách dân tộc, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào vùng DTTS và MN.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan; trong đó, xác định rõ mục tiêu tuyên truyền, vận động đồng bào là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG). 

Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBDT giai đoạn 2017 - 2021 chỉ rõ: Qua gần 5 năm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp, hai cơ quan đã bám sát các nội dung, chương trình, nhiệm vụ đề ra; chủ động trong việc phối hợp triển khai thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. 

Công tác phối hợp đã góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc, cùng với cơ chế, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã giúp cho KT - XH vùng DTTS và MN từng bước phát triển; góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà lưu niệm cho UBDT

Giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng về công tác dân tộc, về phát triển KT - XH, nâng cao đời sống Nhân dân. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên sẽ phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong phát triển KT - XH và giảm nghèo ở vùng ĐBKK. Phối hợp về công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là Chương trình MTQG. Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác mặt trận, công tác dân tộc; phối hợp giới thiệu những người là DTTS tiêu biểu tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chức chính trị - xã hội... Cùng phối hợp với BĐBP Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới...

Tại Hội nghị, hai cơ quan cũng thống nhất giao Ban Dân tộc thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Vụ Dân tộc Thiểu số thuộc UBDT làm đầu mối tham mưu giúp việc lãnh đạo hai cơ quan triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Bằng khen cho Vụ Tuyên truyền (UBDT)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng Bằng khen cho Vụ Tuyên truyền (UBDT)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ nhất trí, đánh giá cao Dự thảo báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và dự thảo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 của hai cơ quan.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến gợi mở một số nội dung hai cơ quan cần quan tâm, phối hợp, triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng. Trong đó, quan trọng nhất là công tác tuyên truyền, vận động, giám sát thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG. Việc thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG là giải pháp căn cơ để xóa đói giảm nghèo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chặng đường phía trước còn dài và nặng nề khi Chương trình MTQG đi vào thực tiễn, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hai cơ quan.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng với sự Lãnh đạo của Thủ trưởng hai cơ quan, Chương trình phối hợp sẽ được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Vụ Tuyên truyền (UBDT) được nhận Bằng khen của Chủ tịch ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) được nhận Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT vì đã có thành tích trong quá trình triển khai  công tác phối hợp giữa UBDT và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2017-2021. 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng Bằng khen cho Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tặng Bằng khen cho Ban Dân tộc (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam)

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đã ký kết Chương trình phối hợp giữa UBDT - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục