Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Cà Mau: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Như Tâm - 08:19, 12/01/2024

Chiều 11/1/2024, Ban dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và chính sách đối với Người có uy tín năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Hoàng Nhỏ - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; các Phó Trưởng Ban Dân tộc. Đặc biệt, sự có mặt các vị Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bà Quách Kiều Mai, Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2023 với đại biểu tại Hội nghị
Bà Quách Kiều Mai - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau báo cáo kết quả công tác dân tộc năm 2023 với đại biểu tại Hội nghị

Báo cáo trước Hội nghị, bà Quách Kiều Mai - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách liên quan về công tác dân tộc. Đặc biệt là trong việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719). Từ đó, việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt được yêu cầu và các Chương trình, dự án sớm phát huy hiệu  quả ( tỷ lệ giải ngân đạt 70,04% kế hoạch vốn được giao năm 2022 và 2023), nhận được sự đồng thuận của Nhân dân, nhất là đối với các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng DTTS. 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 trong đồng bào DTTS giảm gần 3% so với năm 2022. Thông qua các hoạt động chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; đồng bào DTTS ngày càng tin tưởng vào sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước; thể hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân đối với chính quyền và cộng đồng, nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS luôn được giữ vững; đồng bào an tâm lao động sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Để có được kết quả như trên, là các cơ quan, đơn vị và địa phương có sự chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; nhất là trong thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719 do cơ quan, đơn vị và địa phương làm chủ đầu tư. Từ đó, đã có sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện và giải ngân nguồn vốn thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. 

Bà Quách Kiều Mai, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trao giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2023
Bà Quách Kiều Mai - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau trao Giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền năm 2023

Bên cạnh những thuận lợi, triển khai công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng gặp những khó khăn nhất định. “Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS chỉ mới giải quyết nhu cầu cho một bộ phận hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn tại các địa phương. Hiện nay, vẫn còn nhiều hộ DTTS nghèo, cận nghèo trên địa bàn có nhu cầu được nhận hỗ trợ để ổn định cuộc sống và có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Trong triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với vùng DTTS của tỉnh luôn gặp khó khăn trong việc huy động và bố trí nguồn lực để thực hiện; chủ yếu được đảm bảo từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Dân tộc đôi lúc còn chậm, chất lượng tham mưu từng lúc chưa cao”, bà Quách Kiều Mai nhìn nhận.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024, bà Quách Kiều Mai đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 5 nhóm giải pháp triển khai thực hiện công tác dân tộc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG 1719 và các chương trình, chính sách khác trong vùng DTTS. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.

Về chính sách đối với Người có uy tín trong năm 2024, thực hiện đúng quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh; trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng; kịp thời rà soát và cụ thể hóa nhiệm vụ được giao phù hợp, sát với tình hình thực tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn, giải đáp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền nhằm hoàn thành nhiệm vụ đạt chất lượng, đúng tiến độ đề ra

Tại hội nghị Ban Tổ chức đã trao Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc tỉnh tặng đến 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước năm 2023.