Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống

Nguyệt Anh - 16:26, 07/05/2024

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS.

Tại Gia Lai, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp trong công tác truyền dạy, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
Tại Gia Lai, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã có nhiều đóng góp trong công tác truyền dạy, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Để thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong quý III/2024, Bộ VHTT&DL sẽ phối hợp Sở VHTT&DL tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên được các chuyên gia, nhà nghiên cứu truyền tải 4 chuyên đề gồm: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS; bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào DTTS. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại vùng đồng bào DTTS; công tác xây dựng gia đình văn hóa vùng đồng bào DTTS. Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào DTTS và bảo vệ nền văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đó động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các DTTS gắn với phát triển du lịch.