Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

T.Nhân-H.Trường - 07:02, 23/04/2024

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quảng Nam quyết tâm giải ngân 100% vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024
Quảng Nam quyết tâm giải ngân 100% vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giải ngân hết 100% vốn trong năm 2024 và kịp thời giải quyết các tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Dân tộc, Chánh văn phòng các văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh khẩn trương rà soát việc phân bổ, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, thường xuyên do đơn vị mình làm cơ quan chủ quản.

Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực phụ trách đối với kế hoạch vốn các sở, ngành, địa phương liên quan.

Yêu cầu nội dung kiểm tra cụ thể việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện từng tiểu dự án, dự án theo nguồn vốn được giao (nguồn sự nghiệp và chi đầu tư năm 2024); kế hoạch cho giải ngân nguồn vốn kéo dài năm 2022 và năm 2023. Thời gian kiểm tra chậm nhất trước ngày 15/4/2024 và tổng hợp báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi việc triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra của các đơn vị và kết quả triển khai thực hiện để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp, cung cấp số liệu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc để đối chiếu số liệu phân bổ, giải ngân với các sở, ngành, địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Nhìn từ kết quả khảo sát mức sống dân cư: “Vùng trũng” về thu nhập (Bài 1)

Là một cuộc điều tra mẫu, việc khảo sát mức sống dân cư được thực hiện nhằm thu thập thông tin làm căn cứ đánh giá mức sống, tình trạng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo, giám sát và đánh giá một số chương trình mục tiêu quốc gia. Kết quả khảo sát mức sống dân cư cho thấy, nhiều chỉ số về kinh tế - xã hội ở vùng DTTS vẫn cần tiếp tục được cải thiện từ nguồn lực đầu tư của Nhà nước.