Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quảng Nam: Rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

T.Nhân - H.Trường - 08:30, 20/05/2024

Việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM) ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 ở Quảng Nam còn tương đối chậm. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan rà soát, báo cáo để có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới.

Theo đó, hiện nay việc thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM và NTM nâng cao chỉ đạt khoảng 4/9 tiêu chí NTM cấp huyện. Trong khi thời gian còn lại để thực hiện mục tiêu không còn nhiều, khả năng khó đạt mục tiêu huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.

Quảng Nam rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam rà soát các tiêu chí đối với huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025

Để kịp thời có hướng chỉ đạo triển khai trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí NTM khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện liên quan rà soát, báo cáo các chỉ tiêu, tiêu chí NTM do sở, ngành mình phụ trách ở các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó, cần nêu rõ kết quả đạt được từng chỉ tiêu, tiêu chí đến nay, những chỉ tiêu, nội dung chưa đạt và đề xuất giải pháp, lộ trình, trách nhiệm của địa phương, của ngành trong hỗ trợ để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Cùng với đó, nêu ra những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu vượt thẩm quyền) và nhận định khả năng đạt được hay không.

Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí NTM cấp huyện do Sở, ngành mình phụ trách của các huyện nêu trên về UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh trước ngày 31/5/2024. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện: Duy Xuyên, Phú Ninh, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành và Tiên Phước trên cơ sở Bộ tiêu chí NTM cấp huyện/huyện NTM nâng cao và các hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan phối hợp với các sở, ngành phụ trách các tiêu chí NTM để báo cáo kết quả và giải pháp, lộ trình thực hiện theo lộ trình đã đề ra.

Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; trên cơ sở báo cáo của các Sở, ngành, có trách nhiệm tổng hợp, rà soát, xây dựng báo cáo chung và đề xuất các giải pháp để UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý; trường hợp khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh để cho chủ trương chỉ đạo nhằm phấn đấu đạt mục tiêu huyện NTM, huyện NTM nâng cao đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục
Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ

Quản Bạ (Hà Giang): Hỗ trợ phát triển các sản phẩm OCOP gắn với thị trường tiêu thụ

Những năm gần đây, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng các sản phẩm OCOP chủ lực gắn với thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp, cải thiện đời sống vật chất cho người dân.