Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Cà Mau: Triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025

Duy Anh - Xuân Hải - 08:35, 27/11/2023

Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

(BĐ- Tin CĐ Thông tin đối ngoại) Cà Mau: Triển khai thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025.
Cà Mau đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân

Mục đích của kế hoạch này đó là: thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia của Việt Nam và góp phần giữ gìn, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển với các quốc gia; Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.bao gồm các nội dung: Sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiếu số; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại.

Theo đó, mục tiêu đề ra của kế hoạch là nhằm cung cấp các tài liệu chính thống (bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tiếng dân tộc thiểu số) nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại cho Ủy ban nhân dân các xã ven biển, các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh và Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại cho các lực lượng phụ trách công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đồn Biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung của Chương trình: Sản xuất các sản phẩm thông tin phục vụ công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiếu số; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ thông tin đối ngoại.

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện Chương trình. Qua đó, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gắn với việc tập huấn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ đó hình thành ý thức tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống của vùng đồng bào dân tộc thiếu số.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.