Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Cao Bằng: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Minh Thu - 11:06, 23/02/2023

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg, ngay trong tháng 2/2023, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình MTQG) và kế hoạch năm 2023.

Trong tháng 2/2023, tỉnh Cao Bằng đã giải ngân trên 98 tỷ đồng để triển khai các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG
Trong tháng 2/2023, tỉnh Cao Bằng đã giải ngân trên 98 tỷ đồng để triển khai các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG

Theo đó, đơn vị đã xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của UBND tỉnh. Đôn đốc, theo dõi các Chủ dự án, chủ dự án thành phần triển khai các nhiệm vụ và đẩy mạnh công tác giải ngân bảo đảm theo đúng kế hoạch. Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh đã xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định công tác quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng công trình bằng nguồn vốn Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (lần 2).

Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG được giao năm 2022 là trên 820 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là trên 814 tỷ đồng; ngân sách địa phương đối ứng nhà ở là trên 2,2 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng trên 4 tỷ đồng. Trong tháng 2/2023, đã hiệu chỉnh hồ sơ và tiếp tục giải ngân được trên 98 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/2/2023, lũy kế cả năm đạt trên 372 tỷ đồng/814 tỷ đồng, bằng 45,77% kế hoạch (trong đó: Vốn đầu tư giải ngân được trên 294 tỷ đồng; vốn sự nghiệp giải ngân được trên 77 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Tổ chức phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh

Đắk Lắk: Tổ chức phổ biến pháp luật về bình đẳng giới cho học sinh

Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND, ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại các trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú trung học cơ sở (THCS).