Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Mèo Vạc (Hà Giang): Bồi dưỡng kiến thức cho gần 200 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Vũ Mừng - 20:33, 22/05/2024

Trong 2 ngày 22 - 23/5, Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp UBND huyện Mèo Vạc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2024. Tham dự có 199 đại biểu, là Người có uy tín trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu là Người có uy tín đã được các báo cáo viên Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang, Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, dự án, chính sách liên quan đến đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Công tác phát huy vai trò của Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS hiện nay; Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS và miền núi; giới thiệu chung về Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi; triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Thông qua lớp tập huấn nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách cho Người có uy tín thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, động viên Người có uy tín tham gia vào các hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân để xóa đói giảm nghèo, phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 

Đây là nội dung trong triển khai thực hiện Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 của Dự án 10 thuộc Quyết định số 1719 ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín trong điều tra, thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Từ ngày 01/7 đến 15/8/2024, Ủy ban Dân tộc phối hợp cùng Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tiến hành cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS (gọi tắt là cuộc Điều tra). Đây là lần thứ 3, cuộc Điều tra được tổ chức trên phạm vi toàn quốc (cuộc Điều tra đầu tiên thực hiện vào năm 2015, lần thứ 2 vào năm 2019).