Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Nam Đông (Thừa Thiên Huế) công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS giai đoạn 2024 - 2028

Minh Thu - 18:07, 13/05/2024

UBND huyện Nam Đông đã ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND công nhận Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện giai đoạn 2024 - 2028.

Các già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Nam Đông tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển cây cao su.
Các già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Nam Đông tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển cây cao su.

Theo Quyết định, UBND huyện Nam Đông công nhận 35 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trong giai đoạn 2024 - 2028. 35 Người có uy tín mới được công nhận là các Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Già làng, Trưởng dòng họ, Cán bộ nghỉ hưu, các chức sắc tôn giáo, Nghệ nhân người DTTS, Nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS…

Người có uy tín theo Quyết định số 571/QĐ-UBND được hưởng các chế độ, chính sách quy định theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

UBND huyện Nam Đông giao Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Dân tộc huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, Chủ tịch UBND các xã có đồng bào DTTS, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.