Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới bằng cơ chế đặc thù

Tùng Nguyên - 15:06, 25/09/2020

Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở miền núi đã khó thì ở các thôn, bản vùng biên lại càng khó khăn hơn. Để những địa bàn này “về đích” NTM, tiến tới nâng cao các tiêu chí thì cơ chế hỗ trợ, động viên đóng vai trò hết sức quan trọng.

Hiện, Thanh Hóa đã có 332 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM
Hiện, Thanh Hóa đã có 332 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM

Tỉnh Thanh Hóa có 2.119 thôn, bản thuộc 211 xã miền núi, trong đó, có 122 thôn, bản thuộc các xã vùng biên đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng “kích cầu” các xã, thôn vùng biên và một số thôn, bản ĐBKK bằng các chính sách xây dựng NTM.

Cụ thể, để hỗ trợ, khuyến khích và động viên kịp thời các thôn, bản khu vực miền núi xây dựng NTM, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi thôn, bản đạt chuẩn NTM; khen thưởng hằng năm và khen thưởng giai đoạn cho các thôn, bản ĐBKK tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM” (thưởng 50 triệu đồng/thôn, bản đối với thôn, bản được khen thưởng giai đoạn)… 

Với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp, xây dựng NTM ở cấp thôn, bản đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 5 huyện, 332 xã, 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 16,56 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn đạt khoảng 32,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,25%. Riêng khu vực miền núi Thanh Hóa, đã có 66 xã và 592 thôn, bản đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 10,9 tiêu chí/thôn.

Để tiếp tục giúp các xã khu vực III tiếp tục hoàn thiện xây dựng NTM, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa đã có kiến nghị Trung ương bổ sung thêm 50 thôn, bản ĐBKK của tỉnh vào danh sách thôn, bản thuộc phạm vi hỗ trợ của Đề án hỗ trợ xây dựng thôn, bản thuộc các xã ĐBKK khu vực biên giới, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây sẽ là cơ sở, là động lực thúc đẩy các địa bàn ĐBKK của tỉnh xây dựng NTM.

(Chuyên mục có sự phối hợp của Văn phòng điều phối NTM Trung ương)