Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Văn Lãng (Lạng Sơn): Ưu tiên phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS

Văn Hoa - 06:40, 27/11/2023

Nhằm đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục, nguồn nhân lực vùng DTTS, thời gian qua, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Dự án 5 về Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) và đã được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, thực hiện Tiểu dự án 1 về Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS.

Nhờ triển khai thực hiện tốt Dự án 5, Chương trình MTQG 1719 đã góp phần nâng cao chất lượng nhân lực vùng DTTS huyện Văn Lãng (Ảnh TL)
Nhờ triển khai thực hiện tốt Dự án 5, Chương trình MTQG 1719 đã góp phần nâng cao chất lượng nhân lực vùng DTTS huyện Văn Lãng (Ảnh TL)

Đối với nguồn vốn đầu tư, năm 2023, vốn Trung ương giao huyện Văn Lãng là 6 tỷ 393 triệu đồng, huyện Văn Lãng thực hiện đầu tư 5 công trình. Đến nay, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng 11 công trình, công trình chuyển tiếp 2 công trình, công trình khởi công mới 2 công trình, tiến độ đã giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, trong năm 2022, huyện Văn Lãng được phân bổ 891 triệu đồng. Huyện Văn Lãng đã mở được 4 lớp xoá mù chữ tại 3 xã Thành Hoà, Nhạc Kỳ, Bắc La với tổng số 114 học viên, trong đó có 1 lớp Giai đoạn 1 với 25 học viên; 3 lớp giai đoạn 2 với 89 học viên. Kết quả đã giải ngân thanh toán 122 triệu đồng, đạt 13,69% vốn giao năm 2022; vốn chuyển sang năm 2023 là 769 triệu đồng tiếp tục giải ngân vốn được 46 triệu đồng đạt 18,85% kế hoạch vốn giao năm 2022.

Năm 2023, có kinh phí là 555 triệu đồng, huyện Văn Lãng thực hiện mở 5 lớp xóa mù chữ; hỗ trợ trang thiết bị phòng tin học và phòng bộ môn cho 3 trường học, hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đang triển khai thực hiện, đã giải ngân thanh toán được 236,0 triệu đồng, đạt 42,52% vốn năm 2023.

Thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi. Huyện Văn Lãng tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức 9 lớp tuyên truyền giải quyết việc làm cho người lao động tại xã Thanh Long, Tân Mỹ, Thành Hòa, Trùng Khánh với trên 706 người tham dự; lắp đặt 130 khẩu hiệu tuyên tuyền tại nhà văn hóa thôn; phối hợp với Trung tâm, Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các xã…

Có thể thấy, bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhiều nội dung đã được huyện Văn Lãng triển khai thực hiện có hiệu quả; đã có hơn 100 học viên được xóa mù chữ; nhiều công trình, cơ sở giáo dục được đầu tư và phát huy hiệu quả... góp phần từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng DTTS huyện biên giới Văn Lãng.