Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Sơn La: Phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Minh Thu - 11:34, 21/03/2023

Theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La về phê duyệt danh sách Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2023 - 2027, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phê duyệt danh sách 2.066 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2027.

Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Thọ
Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Sơn La đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Phú Thọ

Người có uy tín được phê duyệt theo Quyết định 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sơn La được thụ hưởng các chính sách theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS theo đúng các quy định hiện hành.